Privacyverklaring voor Van Saane coaching, training en advies

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Deze gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Toepassingsgebied

Omgang met vertrouwelijke informatie betreffende cliënten en organisaties.


Doelen

1. Op zorgvuldige wijze omgaan met vertrouwelijke informatie.

2. Verwerken van persoonsgegevens volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Wet Bescherming Persoonsgegevens

De aard van ons werk brengt met zich mee dat we veel van mensen willen weten. Natuurlijk moet u de zekerheid hebben dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Daarom heeft Van Saane Coaching, Training & Advies de verwerking van persoonsgegevens bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aangemeld. Indien gewenst, kunt u dit register raadplegen. Daarnaast geven wij u middels dit Privacy Reglement inzicht in ons privacy beleid.

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) gelden bij de verwerking van persoonsgegevens de volgende uitgangspunten:

a. Gerechtvaardigde grondslag

Er moet een goede reden zijn om persoonsgegevens te verwerken

b. Doelbinding

Voor de verwerking van de gegevens dient eerst duidelijk te worden omschreven met welk doel de gegevens worden verzameld.

c. Proportionaliteitsbeginsel

De inbreuk op de belangen moeten in verhouding staan tot het doel.

d. Subsidiariteitsbeginsel

Op diegene die de gegevens verwerkt rust de plicht binnen redelijke grenzen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van anderen te voorkomen.

e. Transparantie

De betrokkene moet ingelicht worden over het doel van de informatie en zich een oordeel kunnen vormen over de gevolgen van de ernst van de inbreuk.

f. Geheimhouding

Degene die de gegevens verwerkt dient onnodige verspreiding van de gegevens tegen te gaan.

1. Cliëntdossier

De aard van ons werk brengt met zich mee dat we een heleboel van mensen willen weten. Van telefoonnummer tot werkervaring, van burgerlijke staat tot inkomen, van opleiding tot gezondheid, dat kan allemaal relevant zijn om een goed traject (loopbaan, re-integratie, outplacement, coaching, verbetertraject, jobcoaching of training) te kunnen verzorgen. De gegevens die we vanaf het moment van kennismaking en tijdens de verdere trajectuitvoering over u verzamelen, worden zowel in uw fysieke, als in uw elektronische dossier vastgelegd en bewaard. Daarnaast worden daarin alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van zowel de cliënt als de opdrachtgever opgenomen.

Sommige gegevens liggen gevoeliger dan andere, zoals bijvoorbeeld godsdienst, politieke kleur of afkomst. Deze gegevens worden door ons niet geregistreerd, tenzij deze voor een goede uitvoering van uw traject noodzakelijk zijn. Gevoelige gegevens die anderen aan ons overdragen, zoals medische informatie, worden door ons altijd vertrouwelijk behandeld. Als u dat wilt, kunt u inzien wat wij over u geregistreerd hebben. Onze registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Mochten er verkeerde feiten in uw dossier staan, dan heeft u recht op een aanpassing hiervan. We verstrekken geen informatie over u aan derden (aan anderen buiten onze eigen organisatie). Daarvan wijken wij alleen af als u ons daarvoor toestemming geeft of omdat het in het belang van uw traject is, bijvoorbeeld in geval van opleiding of een test.

* Rapportage aan opdrachtgever

Indien met de opdrachtgever overeengekomen, rapporteert Van Saane Coaching, Training & Advies aan de opdrachtgever. Dit gebeurt mondeling, per post of per e-mail. Alle rapportage via e-mail wordt verstuurd in PDF-formaat, zodat de ontvangende partij geen wijzigingen kan aanbrengen. Bij mondelinge rapportage wordt in het cliëntdossier hiervan een gespreksnotitie gemaakt. Elke schriftelijke rapportage wordt pas na schriftelijk akkoord van cliënt, naar de opdrachtgever verstuurd. Hier kan slechts bij schriftelijke overeenkomst van alle betrokken partijen en voor aanvang van de begeleiding een uitzondering op worden gemaakt. Mondelinge informatie over de voortgang van de begeleiding behoeft niet eerst aan cliënt voorgelegd te worden.

* Verwijdering gegevens

Twee jaar na datum van het laatste contact (exit gesprek) met de cliënt worden alle persoonsgegevens van de cliënt vernietigd, tenzij de cliënt schriftelijke toestemming geeft deze langer te mogen bewaren.

2. Organisaties

Om een goede samenwerkingsrelatie met organisaties te kunnen opbouwen, volgen en evalueren, worden NAW-gegevens van organisaties, namen en telefoonnummer(s) van de contactperso(o)n(en), de contactmomenten, als ook uitgebrachte offertes vastgelegd. Is een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie ontstaan, dan worden daarnaast in elk geval de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens vastgelegd en gearchiveerd.

3. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen, alvorens van deze sites gebruik te maken.

4. Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.